O nama

Organizacija i način upravljanja

 

Uprava pomorske sigurnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • sigurnost plovidbe u obalnom moru Crne Gore;
 • uređivanje i održavanje pomorskih plovnih puteva, postavljanje objekata sigurnosti na plovnim putevima i obezbjeđivanje njihovog pravilnog funcionisanja;
 • vršenje radio službe za zaštitu ljudskih života i sugurnosti plovidbe na moru;
 • utvrđivanje sposobnosti za plovidbu plovnih objekata;
 • vršenje tehničkog nadzora nad građenjem ili prepravlajnjem, kao i pregledom plovnih objekata u toku plovidbe;
 • izdavanje isprava i svjedočanstva brodovima;
 • organizovanje i obavljanje akcija traganja i spašavanja na moru;
 • zaštita mora od zagađenja sa plovnih i plutajućih objekata;
 • upis i vođenje registra jahti;
 • i drugi poslovi koji su u nadležnosti Uprave.

Zona odgovornosti Uprave pomorske sigurnosti je obalno more Crne Gore.

UPS ima 176 objekata sigurnosti plovidbe (svjetionici, obalna svijetla, lučka svijetla, plutače, i dnevne oznake neposredne opasnosti). Takodje Uprava raspolaže savremenom telekomunikacionom opremom za vršenje radio službe i primanja poziva u pomoć na moru.

 

 

Oraganizacione jedinice u okviru kojih se obavljaju poslovi iz nadležnosti Uprave su:

 1. Odjeljenje tehničkog inspektorata plovnih objekata
 2. Odjeljenje za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata
 3. Odjeljenje pomorskih telekomunikacija
 4. Odjeljenje traganja i spasavanja na moru
 5. Odjeljenje pomorske signalizacije
 6. Odjeljenje registra jahti
 7. Služba za opšte poslove, finansije i tehničko održavanje                                                          7.1 Biro za tehničko održavanje

 

Sjedište Uprave pomorske sigurnosti je u Baru, ulica Maršala Tita br 7.

Odjeljenje tehničkog inspektorata plovnih i plutajućih objekata pri Sektoru tehhičkog inspektorata nalazi se u Tivtu, obala M. Tita br.1.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP