Potrebna dokumenta za upis u registar

 

 

Za upis jahte u Registar potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

1.

 Zahtjev za upis u Registar sa predlogom imena jahte,

2.

 lična karta ili pasoš na uvid, radi utvrđivanja identiteta stranke za fizička lica ili potvrda o registraciji pravnog lica koje je vlasnik jahte,

3.

 punomoćje za zastupanje vlasnika, ovjereno u skladu sa zakonom,

4.

polisa o obaveznom osiguranju u skladu sa zakonom kojim je uređeno obavezno osiguranje u saobraćaju,

5.

 rješenje o brisanju iz Registra ukoliko je predhodno bila upisana u Registar,

6.

 dokaz o vlasništvu jahte,

7.

 sertifikat o baždarenju ili o gradnji jahte,

8.

 dokaz o plaćenoj naknadi za upis.

 

 

 

 

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP