Kurs o evropskom pomorskom zakonodavstvu u Lisabonu

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 30. Marta  do 02. Aprila 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs „Training on EU maritime legislation for newcomers“. Na radionici su bili pozvani predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Srbije, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske, i to iz svake države po dva predstavnika .

Teme kojima se bavila ova radionica su vezane za evropsko pomorsko zakonodavstvo iz ugla pomorskih administracija država članica EU.

Na kursu je bilo riječi o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) osnovanoj 1948. godine usvajanjem konvencije od strane Ujedinjenih nacija o međuvladinoj pomorskoj konsultativnoj organizaciji IMCO. Ova konvencija je stupila na snagu 1958. godine i otvorila put djelovanja ove specijalizovane agencije UN u cilju poboljšanja sigurnosti na moru i sprečavanju zagađenja mora. Danas IMO, a u početku IMCO, najveći dio svog posla obavlja preko svojih komiteta i podkomiteta od kojih najvažniji  Pomorski komitet za sigurnost (MSC) i Komitet za zaštitu mora (MEPC). Trenutno IMO čine 168 država-članica a poslednja koja je pristupila članstvu je Cook Island  2008 godine.

Da bi postigao svoje ciljeve, IMO je, u poslednjih 30 godina, podstakao usvajanje preko 30 konvencija i protokola i usvojio preko 700 pravilnika i preporuka koje se tiču pomorske sigurnosti, sprečavanja zagađenja i sva ostala pitanja vezana za ove teme.

Osim gore navedenog kurs je obuhvatao i način na koji je EU u svom zakonodavstvu implementirala IMO instrumente. Kao proizvod tih aktivnosti je i nastanak EMSA-e, specijalizovane pomorske agencije koja daje tehničku podršku evropskoj komisiji, organizaciji koja je jedina odgovorna za obezbjeđivanje sigurnosti i bezbijednosti plovidbe kao i zaštite mora od zagađenja.

U tom cilju EU donosi Rezolucije koje su obavezujuće za članstvo i Direktive koje su preporuka kako određene IMO instrument primijeniti u nacionalno zakonodavstvo.

Teme koje obrađuju ovi pravni akti su: Istrage prilikom pomorskih nezgoda (Accident investigation), obuka pomoraca (Training of seafarers), zakonski okviri odabira opreme koja se koristi u pomorstvu (Marine Equipment legislation), kontrola brodova u lukama EU (Port State Control), prepoznatljive organizacije koje djeluju u ime države zastave (Recognized Organization), prihvat otpada u lukama (Port reception facilities), propisi vezani za bezbijednost u lukama i na moru (Maritime security legislation), zaštita mora od zagađivanja sa brodova (Environment protection directives), direktiva o putničkim i RO-RO brodovima (Ro-Ro pax directive) i uslovi rada i boravka pomoraca na brodu (Working and living conditions on board ships).

Smatram da je obuka bila izuzetno korisna s obzirom na važnost koju ova pitanja imaju u dijelu implementacije evropskih standarda u crnogorsko nacionalno zakonodavstvo.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP