Prisustvo predstavnika UPS na IPA-a konferenciji

Na inicijativu Direktorata za proširenje Evropske komisije, Evropska agencija za monitoring droga i bolesti zavisnosti (u daljem tekstu EMCDDA-European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) je organizovala  konferenciju evropskih agencija i zemalja kandidata (Hrvatska, Makedonija i Turska) i potencijalnih kandidata (Crna Gora, Albanija, BiH, Srbija i Kosovo) u trajanju od 25. do 27. novembra u Lisabonu.

Ciljevi IPA konferencije su bili:

·                Da predstavi ulogu EU agencija i njihovog doprinosa u izgradnji EU u službi građana;

·                Da predstavi mogućnosti za zemlje kandidate i potencijalne kandidate da učestvuju u     radu agencija EU i da objasni mehanizme i procedure za članstvo;

·                Da informiše korisnike IPA fondova o značaju projekata tehničke pomoći, sa ciljem da se pripreme za učestvovanje u radu ovih agencija;

·                Da identifikuje kako EU agencije mogu biti korisnije zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Iz Crne Gore su bili pozvani predstavnici  slijedećih institucija:  Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Instituta za javno zdravlje, Agencije za zaštitu životne sredine kao i Uprave pomorske sigurnosti.   

 

 

Osim plenarnog dijela koji se odvijao u prvom i zadnjem danu konferencije, drugi dan konferencije je obilježen radom paralelnih sesija. Jedna od četri paralelnih sesija je bila i sesija za transport,  koja se održala u dva dijela, i uglavnom su učestvovali predstavnici iz oblasti pomorstva i željeznice:

·         Prvi dio pod nazivom „Naučene lekcije“ i

·         Drugi dio pod nazivom „Mogućnosti za unapređenje saradnje u budućnosti“, gdje je predstavnik Uprave pomorske sigurnosti Nexhat Kapidani imao priliku da u 10 minutnoj prezentaciji predstavi organizaciju pomorske administracije u Crnoj Gori, predstavi Upravu pomorske sigurnosti i njene planove, kao i da predloži mogućnosti za poboljšanje saradnje između EMSA i pomorskih vlasti Crne Gore.  

 

 

Na kraju konferencije su donešeni slijedeći zaključci iz rada sesije za transport:

·         Staviti veći akcenat na treninge koji su bazirani na specifičnim potrebama pojedinih zemalja, koji bi se održavali u tim zemljama, a takođe nastaviti sa dosadašnjom praksom u održavanju zajedničkih treninga u sjedištu EMSAe u Lisabonu;

·         Stvoriti mogućnost da zemlje kandidati i potencijalni kandidati mogu učestvovati u radnim grupama gdje se donose važne  odluke o raznim aktivnostima EMSAe (AIS/STIRES, LRIT, CleanSeaNet itd.);

·         Najavljena je skora mogućnost da EMSAe ubuduće organizuje seminare tako što će za predavače unajmljivati renomirane podugovarače u tom polju.

·         Najavljena je i veća razmjena informacija, na način što će se jednom godišnje organizovati sastanci sa svakom pomorskom administracijom ponaosob, a takođe će se redovno slati informacije o aktivnostima EMSAe putem e-maila (news letter). 

Tokom konferencija predstavnici Crne Gore su ostvarili niz korisnih konakta sa kolegama iz zemalja u okruženju, gdje je posebno naglašena spremnost na saradnju.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP