Regionalna radionica "Primjena Aneksa II i III MARPOL 73/78 Konvencije

Na Malti je, od 26. do 29. aprila 2010. godine, u organizaciji REMPEC-a održana Regionalna radionica za primjenu Aneksa II i III MARPOL konvencije. Učesnici Uprave pomorske sigurnosti na ovoj radionici bili su Predrag Ratković i Darinka Joksimović.

Primarni cilj ove radionice bio je upoznavanje učesnika sa novim Aneksima II i III MARPOL-a kako bi se osigurala njihova pravilna implementacija. Tokom tri dana trajanja ove radionice, predavanja su održali vrhunski stručnjaci iz Svjetske pomorske organizacije (IMO) koji su učestvovali u radu raznih radnih grupa za izmjenu navedenih MARPOL aneksa. Pored MARPOL-a, predavači su upoznali učesnike i sa aktuelnim verzijama IMDG i IBC Pravilnika.

Kako su djelatnosti Uprave pomorske sigurnosti, njenog Odsjeka za zaštitu mora od zagađenja sa brodova,  direktno povezane sa primjenom MARPOL konvencije, ova radionica bila je veoma korisna za upoznavanje sa novinama u navedenim aneksima kako bi se iste što uspješnije unijele u relevantno nacionalno zakonodavstvo.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP