Završeni radovi na čišćenju-produbljivanju plovnog puta “Virpazarski kanal”

Radovi na na čišćenju-produbljivanju plovnog puta "Virpazarski kanal" su okončani u skladu sa ranije potpisanim ugovorom između Uprave pomorske sigurnosti i firme „Hidroiskopi" iz Pančeva, kao izvođača. Ocjenu da je izvođač radove izveo prema projektnoj dokumentaciji su dali stručnjaci iz Hidrometorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG) – Sektora za hidrografiju koji su uradili batimetrijski premjer plovnog puta nakon obavljenih radova, kao i nadzorni organ firma „HydroGIS" iz Podgorice

Da podsjetimo, ugovorom je bilo predviđeno da se uradi čišćenje-produbljivanje plovnog puta „Virpazarski kanal". Radovima se obuhvatio plovni put od Pristana ispred hotela »13 jul« do plutače koja označava njegov početak na jezeru i dalje oko 300 m u jezeru, tj. na ukupnoj dužini od oko 2310 m. Radovima se obavilo bagerovanje Virpazarskog kanala do ranije projektovanih kota i gabarita plovnog puta do Skadarskog jezera.

 

Potpisivanju ugovora je prethodila izrada projektne dokumentacije od strane splitske firme Obala doo, kao i revizija projektne dokumentacije od strane firme „HydroGIS" iz Podgorice. Izradi projektne dokumentacije je prethodio batimetrijski premijer „Virpazarskog kanala", koji je za račun Uprave pomorske sigurnosti urađen od strane Hidrometorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG) – Sektora za hidrografiju sa sjedištem u Lepetanima. Projektna dokumentacija je poslužila za objavu tendera za izvršenje radova, na kojem su se prijavile dvije firme, a ugovor je dodijeljen firmi „Hidroiskopi" – Pančevo, kao najboljem ponuđaču. Tehnički nadzor nad radovima je vršila firma „HydroGIS" iz Podgorice, kao i uposleni Uprave. Izradi tehničke dokumentacije kao i samim radovima je prethidio niz konsultacija i dobijanja potrebnih saglasnoti i dozvola od strane: Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomnikacija, Lučka kapetanija Bar, Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine, Uprava za vode, Javno preduzeće Nacionalni parkovi - Skadarsko jezero, Hidrometeorološki zavod Crne Gore – Sektor za Hidrografiju, JP regionalni vodovod, lokalne zajednice i dr.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP