Bezbjednost Luka I brodova međunarodnog karaktera

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 18. do 21. Jula  2011. godine u organizaciji EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održana radionica o bezbijednosti brodova i luka namijenjenih međunarodnom saobraćaju. Na radionici su bili pozvani predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Albanije, Hrvatske i Turske.

 

Teme kojima se bavila radionica su bile vezane za međunarodnu i evropsku regulativu iz ove oblasti i njeno pravilno tumačenje i primjena.

Što se tiče međunarodne pomorske regulative najznačajniji pravni akti koje je donijela Međunarodna pomorska organizacija su SOLAS konvencija i Međunarodni pravilnik o bezbijednosti brodova i luka.

Pomenuti Pravilnik je svoje utemeljenje upravo našao u SOLAS konvenciji a sami tekst je podijeljen na Dio A koji je obavezujući i Dio B koji je preporuka. U dijelu A se jasno navodi da cijeli proces obezbijeđivanja broda i luke mora početi tzv. Procjenom bezbijednosti gdje će se jasno definisati prijetnje koje postoje po oba objekta.

Nakon izrade procjene bezbijednosti pristupa se izradi Plana bezbijednosti koji je u stvari odgovor na predhodno urađenu procjenu sa jasno definifanim procedurama u različitim stepenima reagovanja.

Odobravanje ovih planova, kada su u pitanju luke, može uraditi samo vladin organ koji je unutrašnjim pravnim aktom države za to zadužen.

Kada su u pitanju brodovi odobravanje ovih planova može u ime države zastave uraditi Priznata bezbjedonosna organizacija koja sa državom zastavom ima potpisan Sporazum o prenosu ovlašćenja. Izradu plana  bezbijednosti i njegovu ovjeru ne može vršiti ista Priznata organizacija.

Što se tiče Evropskog zakonodavstva Evropska komisija je od 2004. godine donijela niz Propisa kojima se države članice EU obavezuju da će Dio A Međunarodnog Pravilnika o bezbijednosti brodova i luka primijeniti kao obavezujući. Evropska komisija je i pošla korak danje pa je kroz svoje propise i jedan veliki dio Dijela B Međunarodnog Pravilnika o bezbijednosti brodova i luka takođe odredila kao obavezujući za članice EU.

Međunarodna konvencija o minimalnom standardu obuke pomoraca se takođe bavi ovom tematikom kroz aspekat samih pomoraca koji plove na brodovima i na koje pada velika odgovornost primjene i unapređenja bezbijednosti broda a samim tim i luka u koje ti brodovi uplovljavaju. Do sada je ova konvencija tretirala samo minimalne standarde koje mora da ispunjava Oficir za bezbijednost broda.

Od 01. Januara 2012. godine stupa na snagu izmijenjena verzija Međunarodne konvencije o minimalnom standardu obuke pomoraca kojom će svi članovi posade biti obavezni da posjeduju Sertifikat o prođenom kursu (odobrenom od administracije) o minimalnoj obuci za bezbijednost broda.

Neposjedovanje ovog Sertifikata pomorcima može prouzrokovati probleme prilikom inspekcijskog pregleda broda u stranim državama (tzv. Port State Control inspection)

 

Smatram da je obuka bila izuzetno korisna s obzirom na važnost koju ova pitanja imaju u dijelu implementacije evropskih standarda u crnogorsko nacionalno zakonodavstvo.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP