Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja - IPA 2011 projekat

Na poziv Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore, kroz finansijska sredstva koja je Komisija Evropske Unije obezbjedila za Crnu Goru, u sklopu EU IPA 2011 Programa (European Union Instrument for Pre-accession Assistance), Uprava pomorske sigurnosti kandidovala je projekat koji ima za cilj povećanje stepena sigurnosti plovidbe i zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata u morskom pojasu Crne Gore.

Projekat se sastoji iz dva pod-projekta, koji se odnose na:

- nabavku opreme za praćenje i kontrolu brodova - VTS/VTMIS

- nabavku opreme za hitno reagovanje u slučaju zagađenja mora

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore, preko lučkih kapetanija Bar i Kotor i Uprave pomorske sigurnosti vrši poslove koji se odnose na: sigurnost i bezbjednost pomorskog saobraćaja; primjenu domaćih i međunarodnih propisa u vezi sa morskim pojasom i unutrašnjim morskim vodama; zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata; koordinaciju akcija traganja i spasavanja na moru; kontrolu i upravljanje brodovima koji prolaze kroz zonu odgovornosti Crne Gore, kao i teretom, putnicima, brodskom opremom i dokumentima članova posade; održavanjem pomorskih plovnih puteva i pomorske rasvjete; održavanjem pomorskog radio saobraćaja.

Nabavkom opreme Crna Gora će ojačati postojeće kapacitete i povećati stepen sigurnosti plovidbe i spremnost za reagovanje u slučaju zagađenja mora sa plovnih objekata. Takođe, pomorska administracija Cne Gore, kroz nabavku informacionih sistema, kao i kroz obuku ljudstva, spremnije izvršava obaveze koje ima kao: coastal State, port State i flag State.

Pod-projekat: Oprema za hitno reagovanje

Uprava pomorske sigurnosti je nosilac poslova zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata u Crnoj Gori, kako je to definisano Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučaju zagađenja mora sa plovnih objekata, i kontakt tačka REMPEC-a (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea) za Crnu Goru.

Uprava pomorske sigurnosti je, takođe, nosilac poslova traganja i spasavanja na moru, u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spasavanja na moru. Te akcije sastavni su dio Nacionalnog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađenja mora sa plovnih objekata.

Izlivanje ulja na moru je hitna situacija koja zahtijeva brzo reagovanje. Prvih par sati nakon izlivanja ulja je vremenski period u kojem može da se spriječi širenje uljne mrlje i umanje posljedice zagađenja. Stoga je potrebno da svaka država ima određenu količinu opreme koja se nalazi na strateškim pozicijama na obali koje omogućavaju njeno brzo raspoređivanje.

Glavni cilj pod-projekta je zaštita mora od zagađenja sa plovnih objekata u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore. Posebni ciljevi su izrada studije procjene rizika, mape osjetljivih područja, nabavka opreme za hitno reagovanje i obuka ljudstva za rukovanje istom. Imajući u vidu dužinu obale i pozicije područja u kojima bi moglo doći od izlivanja ulja, a uzimajući u obzir postojeću opremu za hitno reagovanje u vlasništvu luka (uključujući marine i brodogradilišta) Crnoj Gori, došlo se do zaključka, u saradnji sa ekspertom Komisije EU, da bi bilo potrebno, na nacionalnom nivou, imati na raspolaganju opremu za hitno reagovanje.

Ta oprema obuhvata: eko brod za plitku vodu sa skimerom i tankom; brane; absorbente i prenosne ventilatore za absorbente; skimere, generatore i transfer pumpe; plutajuće prenosne tankove; transfer pumpe za ulje sa crijevom; prenosne tankove za skladištenje ulja; prenosne kontejnere sa opremom; prenosnu radio opremu; aparate za disanje; zaštitnu odjeću i obuću (čizme, rukavice i kacige); zaštitnu odjeću (kombinezone za jednokratnu upotrebu); lopate i kofe, plastične kese i plastične kante, itd.

Nacionalni plan za hitno reagovanje predviđa saradnju državnih organa i industrije, pri čemu mislim na luke, uključujući marine i brodogradilišta. Oprema za hitno reagovanje, nabavljena kroz sredstva EU IPA 2011 programa, biće ustupljena Ministarstvu odbrane Crne Gore na skladištenje, održavanje i zajedničko korišćenje.

Pod-projekat: Oprema za praćenje i kontrolu brodova - VTS/VTMIS

Programom EU IPA 2011 Crna Gora je dobila podršku EU u uspostavi službe VTS/VTMIS. Uspostava VTS/VTMIS službe obaveza je Crne Gore u procesu pristupanja EU - Poglavlje 14, koje je otvoreno u aprilu 2013. godine, te se sprovodi u skladu sa Direktivom EU 2002/59/EC o uspostavljanju sistema za nadzor i upravljanje pomorskog saobraćaja.

Sistem za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem je složeni tehnički i informacioni sistem (vidi tabelu), namijenjen za praćenje, upravljanje i organizaciju pomorskog saobraćaja u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu. Sprovodi se u cilju povećanja sigurnosti pomorske plovidbe, efikasnosti pomorskog saobraćaja i zaštite morskog prostora, i obuhvata: prikupljanje podataka o pomorskim objektima i pomorskom saobraćaju, davanje podataka pomorskim objektima, davanje plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima, organizaciju plovidbe i upravljanje pomorskim saobraćajem.

Pomorskog radarskog sistema (Coastal VTS Radar System)

Globalnog pomorskog radio-komunikacionog sistema (GMDSS system)

Obalnog sistema automatske identifikacije brodova (Coastal AIS System)

Radiogoniometra (Radio Direction Finder)

Meteo stanice (METEO)

Elektronske kartografije (Electronic Charts - ECDIS)

Zatvorenog sistema video nadzora CCTV

VTS/VTMIS oprema će se postaviti na slijedećim senzorskim lokacijama: Obosnik, Crni rt i Mavrijan. Podaci sa senzorskih lokacija će se prosleđivati prema koordinacionom centru za traganje i spašavanje (MRCC – Maritime Rescue Coordination Centre) sa sjedištem u Dobrim Vodama – opština Bar, gdje će biti i sjedište budućeg VTS / VTMIS centra Crne Gore. Ovi podaci će se proslijeđivati i ostalim službama u Crnoj Gori a takođe će se razmijenjivati sa EMSA (Evropska agencija za pomorsku sigurnost www.emsa.eu ), NATO i sl, što se i sada čini u Upravi pomorske sigurnosti. Ovo će stvoriti pretpostavke da Crna Gore bude član evropskih i regionalnih sistema za ratmijenu podataka koji se tiču sigurnosti na moru i zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata:

• SafeSeaNet

• CleanSeaNet

• EU LRIT Data Centre

• THETIS itd.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP