Pilot akcija u okviru sprovođenja projekta „Saradnja Italije i Crne Gore na osnivanju pomorskog klastera MaCCIM“.

Dana 12.06.2017 godine, Ivana Petrović, službenica Uprave pomorske sigurnosti, prisustvovala je Pilot akciji u okviru sprovođenja projekta „Saradnja Italije i Crne Gore na osnivanju pomorskog klastera MaCCIM“. 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Privrednom komorom Trsta (ARIES) i Pomorsko-tehnološkim klasterom Regije Friuli Venezia Giulia, Italija, održali su pilot akciju koja ima za cilj unapređenje poslovanja pomorskih agenata i turističkih luka u Crnoj Gori. Obuka je namijenjena preduzećima privatnog sektora i instutucijama u čijoj je regulatornoj nadležnosti njihovo poslovanje. Susret je održan u prostorijama AD Luka Bar, u Baru.

Teme pilot akcije podijeljene su na dvije sesije:

  • Unapređenje remontnih sistema turističkih luka;
  • Pravno regulisanje poslovanja pomorskih agenata.

Uvodnu riječ uzeo je Paolo Marchese, Specijalizovana Agenicija Privredne komore Trsta – ARIES, koji je istakao da u Italiji već 20 godina rade na razvoju „palve ekonomije“. Naglasio je da navedena oblast ima širok diapazon mreža poslovanja koja u Italiji uključuje 7 miliona firmi.

Dalje, kroz prvu sesiju razmotreni su modeli podrške razvojnim projektima turističkih luka, kroz doprinos optimalnim tehnološkim rješenjima, stvaranju tehničkih uslova za vezivanje i servisiranje plovila uz operativnu obalu luke, proizvodnja jahti kao i vezovi za jahte, koji takođe treba da budu umreženi. U ovom izlaganju stavljen je akcenat na što uređenije marine jer su one prvi kontakt sa turistima, a to je ujedno i najvažniji utisak.

U ovom dijelu uzeo je učešće Marino Quaiat, Direktor Remontnog sistema Trsta –CEO, koji je istakao da su veoma važni „ugovori o mreži“, gdje se tačno treba precizirati koja se vrsta saradnje želi ostvariti, koja vrsta usluge ili proizvoda će biti predmet ugovora, kako ući i kako izaći u/iz mreže. Napraviti odgovarajuće poslovne modele, kao i mogućnosti sufinansiranja putem EU programa. Takođe treba voditi računa kojeg su koncepta klasteri. Marine trebaju biti što bolje uređene da pruže što bolji servis jahtama. Kao podatak navedeno je da u Francuskoj postoji registrovano 90 firmi koje se bave čišćenjem jahti.

Direktor višedecenijske kompanije „Navar“, Božidar Zgradić istakao je da njegova kompanija obavlja kompletan servis brodova do 40 m dužine. Ovo je kompanija za koju se može reći da je praktično jedina u Crnoj Gori koja se bavi poslovima brodogradnje. Njihov kvalitet rada potvrđuju sertifikati svjetski priznatih klasifikacionih društava, koje posjeduju. Problemi sa kojima se susreću u svom radu jeste deficit domaćeg tržišta u pogledu majstora od zanata, na kojima se pretežno bazira njihovo poslovanje.

Druga tema posvećena je definisanju odgovarajućih predloga za unapređenje zakonovadnog okvira poslovanja pomorskih agenata, koju su izložili predstavnik Udruženja pomorskih agenata Regije FVG, Andrea Fois, koji je istakao da preduzeća u Itlalji, koja obavljaju djelatnost agenture brodova moraju imati najmanje jednog „sertifikovanog pomorskog agenta“. Za rad sertifikovanog agenta potrebno je da ima položen ispit pred komisijom koju sačinjavaju predstavnici: lučke kapetanije, privredne komore, sindikata i brodarskih udruženja. Takođe, naglasio je da: „Pomorski agent prije ulaska broda u Italiju tamošnjim pomorskim vlastima mora pružiti dokaz da raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima za obavljanje ugovorenog posla, a za obaveze koje je preuzeo odgovara solidarno sa nalogodavcem“ (citat preuzet sa sajta PKCG).

Primjere prakse vezano za sticanje zvanja „pomorskog agenta“ kao i formiranje pomorske agencije i poslova u ovoj oblasti, za zemalje iz okruženja, Italije, Slovenije i Hrvatske iznijeli su eksperti Michele Crosatto, Specijalizovana Agenicija Privredne komore Trsta – ARIES i Carlo Craskovic, Maritime Technology Cluster FVG S.c.ar.l..

Što se tiče crnogorske strane učešće su uzeli dugogodišnji pomorski agent Ivo Begović, iz pomorske agencije Boka Adriatic, koji je ukazao na nedostatke u pravnom okviru i istakao da na oblast pravno administrativnih poslova treba staviti akcenat.

Ispred Pomorskog fakulteta u Kotoru, Jelena Nikčević istakla je da ovu materiju u Crnoj Gori nedovoljno regulišu Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o pomorskoj sigurnosti.

Iz kompanije Allegra Montenegro, Mihajilo Vukić naveo je da pomenuti zakoni ne sankcionišu uslove za obavljanje poslova pomorskog agenta, i da je teško objasniti da Slovenija ima Pomorski zakonik, u čiju luku Kopar godišnje uplovljava svega 75 kruzera, a Crna Gora, gdje u Luku Kotor uplovi 500 kruzera godišnje, nema takav zakon.

Kao zaključak ove pilot akcije može se navesti da postoji ogromna potreba da se što prije oblast rada pomorskih agencija uredi sa pravne i administrativne strane. Neizbježno je da se zakonski reguliše ta oblast, da se izvrši licenciranje agenata, a sve to uticalo bi na postepeno stvaranje pomorskog klastera. Veoma je važno stvaranje jake mreže kontakata među privatnim preduzetnicima iz raznih segmenata poslovanja sa pomorskim agencijama, kao i jačanje povezanosti sa organima lokalne samouprave i državne uprave.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP