Sluzba za opste poslove i finansije

Biro za tehničko održavanje

U Birou za  tehničko održavanje vrše se poslovi koji se odnose na: preventivno i korektivno održavanje cjelokupne infrastrukture i tehničkog sistema Uprave (oprema i objekti za pomorsku signalizaciju, elektro –mašinski uređaji ,vozila i motorni uređaji, plovni objekti i zgrade); izradu periodičnih planova i programa preventivnog i korektivnog održavanja; ažuriranje tehničke dokumentacije opreme;ispitivanje uzroka otkaza na tehničkim sistemima i kontrolu rukovanja istih; pružanje usluga trećim licima iz domena svoje nadležnosti i obavljanje periodičnih usmjeravanja nazivnih parametara tehničkih sisitema i sačinjavanja odgovarajućih izvještaja; sprovođenje uputstava i propisa o zaštiti na radu i održavanje sredstava zaštite na radu.

Služba za opšte poslove, finansije i tehničko održavanje

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE, FINANSIJE I TEHNIČKO ODRŽAVANJE vrši poslove koji se odnose na:  izradu opštih akata Uprave; pripremu i objedinjavanje programa, planova rada  izvještaja o radu Uprave; pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; vođenje personalne evidencije, druge organizacione, pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava, izradu finansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom; vođenje poslovnih knjiga; izradu periodičnih obračuna i završnih računa;izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; blagajničko poslovanje; knjigovodstvene poslove; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem, tačnost i punovažnost u prikupljanju državnog novca po posebnom ovlašćenju; javne nabavke, kancelarijske i pomoćne poslove, i dr poslovi u skladu sa propisima  

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP