Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke - Usluga

 

Održavanje, servisiranje i unapređenje VTMIS sistema sa nabavkom i ugradnjom djelova, opreme (UPS)

Na lokacijama VTMIS sistema :Obosnik, Dobra Voda, Crni rt i Mavrijan

Tenderska dokumentacija - Usluga

Aktivacija Inmarsat terminala

 Dana 20.09.2007. godine PSA Marlink je obavio aktivaciju Inmarsat mini-C terminala instaliranog na Obalnoj radio stanici "Barradio". Aktivacija omogućava direktnu komunikaciju brodova sa Barradiom preko Inmarsat satelitskog sistema.  

Inmarsat broj Barradia je 426200016. 

Ovom aktivacijom su značajno unapređene radio – telekomunikacije Obalne radio stanice i Koordinacionog centra traganja i spašavanja na moru MRCC Bar u okviru GMDSS sistema i SAR službe.     

Obnavljanje dozvola za radio stanicu na plovilu

Obavještavaju se svi vlasnici plovila na kojima je instalirana pomorska radio stanica ili GMDSS sistem da je Međunarodna unija za telekomunikacije ITU dodijelila nove alokacije pozivnih znakova i MID.U skladu sa tim neophodno je da vlasnici plovila trebaju podnijeti zahtjeve za dodjelu pozivnog znaka i MMSI Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija. Nakon dobijanja Rješenja o pozivnom znaku i/ili MMSI potrebno je da vlasnici podnesu zahtjev za dobijanje Dozvole za radio stanicu na plovilu.

Zahtjev se podnosi Agenciji za telekomunikacije i poštansku djelatnost Podgorica.  Dobijenu dozvolu vlasnici trebaju priložiti uz Zahtjev za utvrđivanje sposobnosti plovila za plovidbu kod Uprave pomorske sigurnosti Bar.    

 Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 081 234-064

Tarifiranje za Jahte

Shodno Zakonu o jahtama ("Sl.list RCG", br. 46/07, od 31. jula 2007. godine), naplata korišćenja plovnih puteva vršiće se od 01.januara 2008.godine prema sljedećim tarifama:

dužina jahte / preiod  do 7 dana  1 mjesec  3 mjeseca  6 mjeseci  1 godina 
 od 7 do 12 metara
40,00€
95,00€
200,00€
280,00€   400,00€
 od 12 do 17 metara
120,00€
220,00€
400,00€
540,00€
 750,00€
 od 17 do 24 metra
200,00€
340,00€
600,00€
800,00€
 1.100,00€
 preko 24 metra
420,00€
600,00€
900,00€
1.240,00€
 1.500,00€

Naplata naknade prihod je budžeta Republike, a vrši se na evidencioni račun Uprave pomorske sigurnosti broj: 832-2010-84

Uvrštenje na IMO "Bijelu listu"

" MEĐUNARODNA POMORSKA ORGANIZACIJA
   Generalni SekretarSaopštenje: Crna Gora uvrštena na „Bijelu listu“ Međunarodne pomorske organizacije

Njegova ekselencija, Generalni sekretar Međunarodne Pomorske organizacije (IMO), g-din Mitropoulos je u pismu od 25. aprila ove godine obavijestio Ministra saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija dr Lompara,  da je Republika Crna Gora od 03. juna 2006. godine efektivno postala članica Međunarodne konvencije o standardima za obuku izdavanju uvjerenja i vršenju brodske straže pomoraca (STCW Convention) i da je od tog datuma na tkz. „Bijeloj listi“ Međunarodne pomorske organizacije.
Ovo praktično znači da sva ovlašćenja izdata našim pomorcima od strane crnogorskih Lučkih kapetanija zadovoljavaju standarde IMO-a i da će se priznavati od strane pomorskih vlasti svih zemalja članica IMO-a.
Mjesto na „Bijeloj listi“ se obezbjeđuje  pristupanjem  STCW  Konvenciji i ispunjavanjem svih uslova predviđenih tom Konvencijom. To znači da je IMO-u nepohodno dostaviti dokumentaciju o tome kako su standardi za obuku i izdavanje uvjerenja pomorcima: primijenjeni u propisima i sistemu obrazovanja; koje su institucije nadležne za izdavanje tih uvjerenja; kao i to ko i kako vrši provjeru njihovog sistema kvaliteta. Na bazi ovakve dokumentacije, koju je pripremilo Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, bivša Državna zajednica Srbije i Crne Gore je bila na „Bijeloj listi“. U toj dokumentaciji je, između ostalog, definisano da su Lučke kapetanije u Baru i Kotoru  nadležne za izdavanje uvjerenja o ovlašćenjima pomoraca, a da ih svake godine, u odnosu na upravljanje sistemom kvaliteta ISO 9001:2000, kontroliše Lloyd’s Register. Upravo na osnovu tog izvještaja, zatim, korespondencije između Generalnog sekretara i Pravnog komiteta IMO-a sa Ministarstvom inostranih poslova i Ministarstvom saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija RCG, kao i direktnog razgovora Generalnog sekretara Mitropoulisa i Ministra Lompara, Crna Gora je uvrštena na „Bijelu listu“ i to sa efektima od 03. juna 2006. godine.  "

Informacija o obaveznom pregledu podvodnog dijela trupa broda i camca na suvom

U skladu sa Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova (Dio1. Odjeljak 5, Tablica 5.1-2 Pregled postojećih brodova)pregledu trupa na suvom podliježu:

1.Svake godine: 

- Putnički brodovi

- Drveni brodovi;

  2. Svake dvije godine:

    - Brodovi od stakloplastike i aluminijuma i

    - Čelični teretni brodovi kojima je zbog starosti konstrukcije skraćen rok    obnovnog pregleda sa 5 na 4 godine;

3. Svake dvije i po godine (+/-6 mjeseci od propisanog datuma ali najmanje dva puta u pet godina):

   - Čelični teretni brodovi:

4. Svake pete godine:

   - Plutajući objekti (izuzimajući plutajuće dokove).

U skladu sa Uredbom o čamcima pregledu trupa na suvom (osim čamaca za privredne svrhe od drveta) podliježu:

1. Svake godine:

    - Putnički čamci (bez obzira na materijal gradnje) i

    - Čamci za privredne svrhe od drveta

2.   Svake dvije godine:

   - Čamci za privredne svrhe (bez obzira na materijal gradnje).

* Pod pojmom brod podrazumijevaju se i ribarski brodovi.

Tide tables 2007

Na stranici Pomorska signalizacija glavnog menija pronaći ćete link za preuzimanje novog "Tide tables 2007"

Pristup informacijama

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list. RCG" br. 68/05) ovaj organ je dana 16.01.2006. godine sačinio Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave pomorske sigurnosti.
Isti sadrži podatke o proceduri pristupa informacijama, imena lica ovlašćenih za pristupanje po zahtjevu za pristup informacijama i druge podatke od značaja za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Upozorenje na invazivne alge

UPOZORENJE ZA NAUTIČARE I POMORCE:


Mole se svi koji su u kontaktu sa morem da obrate pažnju na prisustvo invazivne alge vrste caulerpa racemosa. Alga nije opasna za ljude, ali ima pogubno dejstvo na živi svijet sredozemnog i jadranskog mora!
Upamtite, što je moguće preciznije lokaciju na kojoj ste primijetili algu i obavijestite nas!
Pregledajte sidra i lance!

Za više informacija o ovoj pošasti obavezno pogledajte 

Još članaka...

Strana 16 od 17

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP