Predstavljeni rezultati studija koje su rađene za potrebe IPA 2011 projekta

U Upravi pomorske sigurnosti je u četvrtak 15.12.2011. godine, u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Ministarstvom pomorstva i saobraćaja, održana prezentacija rezultata studija koje su rađene za potrebe projekata kandidovanih preko IPA 2011: "Uspostava nadzora i upravljanje pomorskim saobraćajem - VTMIS" (Vessel Traffic Management Information System) i nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja.

Ministarstvo pomorstva i saobraćaja je u sklopu IPA 2011 predložilo dva projekata čiji će nosilac aktivnosti biti Uprava pomorske sigurnosti: 

Uspostava nadzora pomorskog saobraćaja, odnosno VTMIS-a (Vessel Trafic Management Information System), 

Nabavka opreme za hitne intervencije uslijed iznenadnog zagađenja mora sa plovila. 

 

Ukupna vrijednost projekata je 3,5 mil EUR, od kojih EU obezbjeđuje 2,8 mil EUR preko IPA fondova, dok kofinansiranje od 20% obezbjeđuje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

Za potrebe predloženih projekata urađene su tri značajne studije čiji cilj je bio jasnije definisanje potreba kao i da studije posluže za izradu tenderske dokumentacije za nabavku opreme. Predstavljene su slijedeće studije:

· Studija o VTMISu,

· “Risk assessment” studija o procijeni rizika o zagađenju mora sa plovila,

· “Sensitivity mapping” studija, koja za cilj ima mapiranje osjetljivih područja,

Studije su finansirane u vidu tehničke od strane Delegacije EU a konsultanti koji su radili na ovim studijama borave u Crnoj Gori od septembra ove godine.

Učesnici prezentacije su imali priliku da se upoznaju sa rezultatima studijama, kao i da učestvuju u diskusiji koja je vođena nakon izlaganja eksperata . Učesnici su dali podršku ovom projektu imajući na umu njegov značaj u pogledu sigurnosti na moru kao i žaštite mora od zagađenja.

Na sastanku su pored predstavnika Delegacije EU u Crnoj Gori i Ministarstva pomorstva i saobraćaja bili prisutni i predstavnici slijedećih institucija: Vojska Crne Gore odnosno Mornarica Crne Gore, Uprava policije, Lučka Uprava, Lučke kapetanije Bar, Agencija za elektronska komunikacije i poštansku djelatnost, Luka Kotor, doo HEMOSAN i dr.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP