Evropska komisija odobrila učešće Crnoj Gori u CleanSeaNet servisu

Uprava pomorske sigurnosti je je zvanično dobila obaviještenje od Evropske Komisije, Direktorata za saobraćaj, da je odobrena aplikacija za učešće Crne Gore u CleanSeaNet (CSN) servisu i tako postane punopravna članica ovog sistema u okviru Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) sa sjedištem u Lisabonu, čime bi postala aktivni sudionik evropskog sistema satelitskog nadzora i otkrivanja naftnih mrlja na moru. Predstoji da se definišu tehnički i operativni uslovi korišćenja sistema, kao i da se potpiše ugovor o korišćenju CSN sistema sa EMSA-om.

Uprava pomorske sigurnosti u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva je poslala aplikaciju krajem 2012. godine. Aplkacija je inicirana u okviru MEDESS4MS (www.medess4ms.eu) projekta u kojem učestvuje Uprava pomorske sigurnosti.

Evropskom Direktivom 2005/35/EC propisane su kazne i prekršaji za zagađenje mora s brodova, te zadaci EMSA-e s namjerom pružanja podrške zemljama članicama EU u aktivnostima na području nadziranja naftnih mrlja na moru.

Direktiva zahtjeva da EMSA sarađuje sa zemljama članicama i da im pruži tehničku podršku, koordinira njihove aktivnosti, te razvije tehnička rješenja u pogledu primjene Direktive, posebno u aktivnostima na području pronalaska naftnih mrlja na moru putem satelitskog nadzora.

U skladu s time EMSA je razvila CleanSeaNet servis, sistem za nadgledanje i satelitsko praćenje naftnih mrlja na području evropskih zemalja putem radara. Ovim sistemom osigurava se pravovremena dostava detaljnih informacija o uočenim naftnim mrljama u vodama zemalja članica, te dostava dostupnih satelitskih snimaka i podataka o poziciji potencijalnih naftnih mrlja.

Usluga satelitskog praćenja je veoma skupa, te EMSA ove usluge pruža članicama EU, a uskoro i Crnoj Gori, bez naknade.

Jedan od ciljeva je smanjenje rizika zagađenje mora i pomoć zemljama članicama u ranom otkrivanju ilegalnih ispuštanja nafte u more služeći se pri tome satelitskim nadzorom, a zadatak EMSA-e je da doprinosi unapređenju sveukupne pomorske sigurnosti unutar EU.

 

Više informacija o MEDESS-4MS projektu: www.medess4ms.eu

Više informacija o CleanSeaNet servisu: http://emsa.europa.eu/operations/cleanseanet.html

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP