„INFORMATION DAY“, Brisel, 04. jun 2014.

U Briselu je, dana 04. juna 2014., u organizaciji REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the Mediterranean Sea) i DG ECHO (European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Directorate-General), održan INFORMATION DAY (INFODAY), sazvan na temelju preporuka Radionice o regionalnim kapacitetima i saradnji kod velikih zagađenja u Mediteranu (MEDEXPOL, Atina, 10-12. decembar 2013.).

Sastanku su prisustvovali, u ime Crne Gore, predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Kap. Vladan Radonjić i Kap. Predrag Ratković.

Osnovni cilj sastanka je bio upoznavanje prisutnih predstavnika država potpisnica Barselonske konvencije 1995 i njenih protokola sa:

- mehanizmom Evropske Unije vezano za civilnu zaštitu (Decision n. 1313/2013/EU) i njegovom ulogom kod zagađenja mora sa brodova; davanje objašnjenja državama koje nisu članice Evropske Unije kako mogu aktivirati ovaj mehanizam kroz CECIS (Common Emergency Communication and Information System).

- projektom MEDESS-4MS (Mediterranean Decision Support System for Marine Safety), i dostignućima koje je ovaj projekat postigao u protekle tri godine. Projekta se radi u sklopu „Project Strategy of the European MED Programme" i finansira zajedno sa ERDF (European Regional Development FUND).

U sklopu održavanja sastanka, a vezano za mehanizam EU za civilnu zaštitu, organizovana je i posjeta ERCC (Emergency Response Coordination Centre), gdje su prisutni imali priliku da se upoznaju sa glavnim centrom Evropske Unije za koordinaciju aktivnosti vezano za pružanje humanitarne pomoći u slučaju velikih elementarnih nepogoda (požari, poplave zemljotresi), kao i u slučaju zagađenja mora sa plovnih objekata koja takođe mogu prouzrokovati veliku ekološku štetu. Centar je pružio veliku logističku pomoć, organizovao i koordinirao slanje humanitarne pomoći kod nedavnih poplava koje su zadesile BiH, Hrvatsku i Srbiju.

Na kraju sastanka održana je diskusija na temu upotrebe CECIS i MEDESS-4MS sistema, prevashodno kod zagađenja mora sa brodova, kao i kod ostalih elementarnih nepogoda, gdje su prisutni predstavnici Crne Gore iznijeli svoj stav da u potpunosti podržavaju postojanje i razvoj ovih sistema kao neophodnih alatki za pravovremeno i efikasno reagovanje.

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP