Nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom

U skladu sa planom provjera renomirane sertifikacione kuće Lloyd's Register u Upravi pomorske sigurnosti je izvršena redovna nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom. Nakon sveobuhvatne provjere poslovnih procesa Uprave koji se odvijaju u Baru i Tivtu, vodeći ocjenjivač je u izvještaju konstatovao da je sistem adekvatan, da se na odgovarajući način primjenjuje i da se kontinualno unaprijeđuje u skladu sa zahtjevima standarda MEST ISO 9001:2009. U izvještaju nije evidentirana ni jedna neusaglašenost. 

Na obostrano zadovoljstvo, ocjenjivača i zaposlenih u Upravi, potvrdjena je efektivnost i efikasnost sistema.

Prisustvo predstavnika UPS na IPA-a konferenciji

Na inicijativu Direktorata za proširenje Evropske komisije, Evropska agencija za monitoring droga i bolesti zavisnosti (u daljem tekstu EMCDDA-European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) je organizovala  konferenciju evropskih agencija i zemalja kandidata (Hrvatska, Makedonija i Turska) i potencijalnih kandidata (Crna Gora, Albanija, BiH, Srbija i Kosovo) u trajanju od 25. do 27. novembra u Lisabonu.

Opširnije...

Održan "Info day" Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA)

clip_image001Uprava pomorske sigurnosti je u saradnji sa EMSA-om dana 17.09.2009. godine u sali Luke Bar organizovala "Info Day" o radu ove agencije i njenom značaju za implementaciju pomorskog zakonodavstva u zemljama EU.

Ovoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici slijedećih institucija odnosno pravnih subjekata: Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, Lučke kapetanije Bar i Kotor, Agencija za zaštitu životne sredine, Uprava policije - sektor granične policije, Luka Bar, Luka Kotor, AD Marina Bar, Porto Montenegro, Nimont, Jadroagent, Azalea Maritime Training Centre, Fakultet za pomorstvo Kotor, FAB Live i u svojstvu domaćina predstavnici Uprave i predstavnici EMSA-e g.Giuseppe Russo  i g.Andrea Tassoni. Opširnije...

EMSA kurs o primjeni ISM Pravilnika

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 31. avgusta do 04.septembra 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan kurs sa temom primjene ISM pravilnika na brodovima i u kompanijama koje upravljaju tim brodovima. Obuka je vršena od strane eksperta „ABS Academy“ Capt. Steve Blair predavača i auditora ABS klasifikacionog društva.  Ovom kursu prisustvovali su predstavnici Albanije, Hrvatske, Srbije, Turske i Crne Gore.

Opširnije...

Zaštita čovjekove okoline sa aspekta pomorstva

U Lisabonu (Portugal) je 21. i 22. jula 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan kurs o zaštiti okoline sa aspekta pomorstva. Na sjednici su bili pozvani predstavnici država  Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije.Teme kojima se bavio ovaj kurs je stvaranje zakonskog osnova u državama koje su na putu evropskih integracija za prihvat otpada u lukama, zaštitna sredstva protiv obrastanja (anti-fouling), procenat sumpora u pogonskom gorivu koje koriste pomorski brodovi kao i kaznene odredbe za zagađenja nastala sa brodova.

Opširnije...

Anketa Uprave pomorske sigurnosti

Poštovani korisnici usluga Uprave pomorske sigurnosti, kao i sve zainteresovane strane, obavještavamo Vas da je na našoj internet prezentaciji postavljena anketa kojom želimo da utvrdimo stepen vašeg zadovoljstva kvalitetom usluga koje pružamo, kao i da zajedno sa Vama utvrdimo mjesta gdje je moguće naše usluge poboljšati i unaprijediti.

Opširnije...

Četvrta sjednica konsultativne mreže zemalja članica EU o tehničkoj pomoći (CNTA) koju pruža EMSA

U Lisabonu (Portugal) je 01. jula 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održana četvrta CNTA sjednica. Sjednici su prisustvovali predstavnici pomorskih administracija država EU i država koje su na putu integracija, Albanije i Crne Gore.

Opširnije...

DIREKTIVA 99/35/EC

U Lisabonu (Portugal) je 24. juna 2009. godine pod pokroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs vezano za implementaciju Direktive 99/35/EC. U radu radionice učestvovali su predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Albanije, Hrvatske i Turske. Tema kojom se bavila ova radionica je vezana za obavezni pregled RO-RO putničkih brodova i brzih putničkih plovila.

Opširnije...

Potpisan jednogodisnji ugovor za pruzanje LRIT usluga

Rezolucijom MSC.202(81) u SOLAS konvenciji se donosi novo Pravilo 19-1, Poglavlje V kojim se zahtjeva ugradnja sistema koji, automatski, svakih 6 sati, šalje slijedeće podatke:

- IMO broj i MMSI oznaku;

- Geografsku poziciju broda;

- Datum i vrijeme određivanja pozicije. 

Opširnije...

Uticaj ljudskog faktora u pomorskoj sigurnosti

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 24. do 25 februara 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs   „Human Element in Maritime Safety“.

Opširnije...

Strana 13 od 16

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP