Konferencija održavanja KOD 2008. Tivat od 10. do 13.06.2008.

Od 10. do 13.06.2008. u Tivtu je održana VI međunarodna konferencija održavanja u organizaciji Društva održavalaca sredstava za rad Crne Gore i Centra za kvalitet pri Mašinskom fakultetu. Konferencija je imala stručno-naučni karakter a glavna tema je bila "Inženjerstvo u funkciji uspješnosti procesa održavanja", sa posebnim osvrtom na značaj održavanja u funkciji zahtijeva standarda ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025 kao i u sistemima HACCP i OHSAS.Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Naser Husić i Nexhat Kapidani.

Drugi okrugli sto na temu zastite i održivog razvoja crnogorske obale

Dana 28. i 29. februara u Kotoru je održan Drugi okrugli sto na temu zaštite i održivog razvoja crnogorske obale, na kome su uzeli učešće predstravnici Uprave pomorske sigurnosti Kap. Predrag Ratković, Kap. Vladan Radonjić i Darinka Joksimović.

Kap. Predrag Ratković, Načelnik odsjeka za zaštitu mora od zagađenja sa brodova i Kontakt Tačka za REMPEC je održao PREZENTACIJU na temu "Zakonodavstvo Crne Gore u oblasti sprečavanja zagađenja mora sa brodova"

Predstavnici UPS učestvovali na trening kursu o pomorskom zakonodavstvu

U periodu od 4 – 6. decembra 2007. godine u Lisabonu je održan Trening kurs o EU pomorskoj legislativi. Trening kurs je organizovan od strane Evropske pomorske agencije (EMSA) i na njemu su uzele učešće zemlje kandidati i potencijalni kandidati Evropske Unije – Hrvatska, Turska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Srbija i Crna Gora. Poziv za učešće je poslat i Republici Makedoniji ali njihovi predstavnici nisu bili prisutni. Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti su bile Jasmina Isić, pomoćnik direktora i Anka Rajković, Savjetnik za praćenje i implementaciju međunarodnih propisa. Ovaj Trening kurs je jedan od niza trening kurseva koji će biti organizovani od strane Evropske pomorske agencije, a u cilju olakšavanje zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u pripremi njihovog pomorskog zakonodavstva.

U Marseju održan Seminar na temu „Namjerna ispuštanja sa brodova i kažnjavanje počinioca

Od 27. - 30. novembra 2007. godine u Marseju je održan seminar na temu „Namjerna ispuštanja sa brodova i kažnjavanje počinioca“ u organizaciji Regionalnog centra za hitne intervencije u slučaju zagađenja Sredozemnog mora (REMPEC).

Na seminaru su učestvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Rajković Anka, savjetnik za praćenje i implementaciju međunarodnih propisa – alternativni REMPEC Focal Point i Rakočević Ksenija, savjetnik za implementaciju međunarodnih propisa. Seminar je bio podijeljen u četiri radna. Sve informacije o Seminaru su na zahtjev dostupne kod gore navedenih predstavnika UPS..

Predstavnik UPS učestvovao na sastanku nacionalnih koordinatora za Mediteranski akcioni plan

Od 16. - 19. oktobra u Madridu se održao redovni sastanak nacionalnih koordinatora za Mediteranski akcioni plan (MAP), na kojem su učestvovali predstavnici 22 države Mediterana, uključujući i Evropsku uniju, kao stranu ugovornicu Barselonske konvencije - Konvencije o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja. Taj sastanak predstavlja završni sastanak u okviru priprema XV konferencije strana - ugovornica Barselonske konvencije na ministarskom nivou, koja će biti održana od 15. - 18. januara 2008. godine u Almeriji, u Španiji.

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke - Usluga

 

Održavanje, servisiranje i unapređenje VTMIS sistema sa nabavkom i ugradnjom djelova, opreme (UPS)

Na lokacijama VTMIS sistema :Obosnik, Dobra Voda, Crni rt i Mavrijan

Tenderska dokumentacija - Usluga

Aktivacija Inmarsat terminala

 Dana 20.09.2007. godine PSA Marlink je obavio aktivaciju Inmarsat mini-C terminala instaliranog na Obalnoj radio stanici "Barradio". Aktivacija omogućava direktnu komunikaciju brodova sa Barradiom preko Inmarsat satelitskog sistema.  

Inmarsat broj Barradia je 426200016. 

Ovom aktivacijom su značajno unapređene radio – telekomunikacije Obalne radio stanice i Koordinacionog centra traganja i spašavanja na moru MRCC Bar u okviru GMDSS sistema i SAR službe.     

Obnavljanje dozvola za radio stanicu na plovilu

Obavještavaju se svi vlasnici plovila na kojima je instalirana pomorska radio stanica ili GMDSS sistem da je Međunarodna unija za telekomunikacije ITU dodijelila nove alokacije pozivnih znakova i MID.U skladu sa tim neophodno je da vlasnici plovila trebaju podnijeti zahtjeve za dodjelu pozivnog znaka i MMSI Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija. Nakon dobijanja Rješenja o pozivnom znaku i/ili MMSI potrebno je da vlasnici podnesu zahtjev za dobijanje Dozvole za radio stanicu na plovilu.

Zahtjev se podnosi Agenciji za telekomunikacije i poštansku djelatnost Podgorica.  Dobijenu dozvolu vlasnici trebaju priložiti uz Zahtjev za utvrđivanje sposobnosti plovila za plovidbu kod Uprave pomorske sigurnosti Bar.    

 Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 081 234-064

Tarifiranje za Jahte

Shodno Zakonu o jahtama ("Sl.list RCG", br. 46/07, od 31. jula 2007. godine), naplata korišćenja plovnih puteva vršiće se od 01.januara 2008.godine prema sljedećim tarifama:

dužina jahte / preiod  do 7 dana  1 mjesec  3 mjeseca  6 mjeseci  1 godina 
 od 7 do 12 metara
40,00€
95,00€
200,00€
280,00€   400,00€
 od 12 do 17 metara
120,00€
220,00€
400,00€
540,00€
 750,00€
 od 17 do 24 metra
200,00€
340,00€
600,00€
800,00€
 1.100,00€
 preko 24 metra
420,00€
600,00€
900,00€
1.240,00€
 1.500,00€

Naplata naknade prihod je budžeta Republike, a vrši se na evidencioni račun Uprave pomorske sigurnosti broj: 832-2010-84

Uvrštenje na IMO "Bijelu listu"

" MEĐUNARODNA POMORSKA ORGANIZACIJA
   Generalni SekretarSaopštenje: Crna Gora uvrštena na „Bijelu listu“ Međunarodne pomorske organizacije

Njegova ekselencija, Generalni sekretar Međunarodne Pomorske organizacije (IMO), g-din Mitropoulos je u pismu od 25. aprila ove godine obavijestio Ministra saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija dr Lompara,  da je Republika Crna Gora od 03. juna 2006. godine efektivno postala članica Međunarodne konvencije o standardima za obuku izdavanju uvjerenja i vršenju brodske straže pomoraca (STCW Convention) i da je od tog datuma na tkz. „Bijeloj listi“ Međunarodne pomorske organizacije.
Ovo praktično znači da sva ovlašćenja izdata našim pomorcima od strane crnogorskih Lučkih kapetanija zadovoljavaju standarde IMO-a i da će se priznavati od strane pomorskih vlasti svih zemalja članica IMO-a.
Mjesto na „Bijeloj listi“ se obezbjeđuje  pristupanjem  STCW  Konvenciji i ispunjavanjem svih uslova predviđenih tom Konvencijom. To znači da je IMO-u nepohodno dostaviti dokumentaciju o tome kako su standardi za obuku i izdavanje uvjerenja pomorcima: primijenjeni u propisima i sistemu obrazovanja; koje su institucije nadležne za izdavanje tih uvjerenja; kao i to ko i kako vrši provjeru njihovog sistema kvaliteta. Na bazi ovakve dokumentacije, koju je pripremilo Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, bivša Državna zajednica Srbije i Crne Gore je bila na „Bijeloj listi“. U toj dokumentaciji je, između ostalog, definisano da su Lučke kapetanije u Baru i Kotoru  nadležne za izdavanje uvjerenja o ovlašćenjima pomoraca, a da ih svake godine, u odnosu na upravljanje sistemom kvaliteta ISO 9001:2000, kontroliše Lloyd’s Register. Upravo na osnovu tog izvještaja, zatim, korespondencije između Generalnog sekretara i Pravnog komiteta IMO-a sa Ministarstvom inostranih poslova i Ministarstvom saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija RCG, kao i direktnog razgovora Generalnog sekretara Mitropoulisa i Ministra Lompara, Crna Gora je uvrštena na „Bijelu listu“ i to sa efektima od 03. juna 2006. godine.  "

Strana 15 od 16

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP